Általános Szerződési Feltételek - VIVANTIS a.s.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A VIVANTIS a.s. (székhely: Cseh Köztársaság, 537 01 Chrudim, Školní náměstí 14; Statisztikai számjel: 25977687; Adószám: CZ25977687; bejegyezve az Hradec Králové Kerületi Bíróság által vezetett Kereskedelmi nyilvántartásába, B 2763 ügy. szám altt, továbbiakban Eladó) jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a Polgári törvénykönyv bekezdésének rendelkezéseivel összhangban szabályozza a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó és egy másik természetes személy (továbbiakban Vásárló) között, az Eladó által üzemeltetett www.vivantis.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak igénybevételével jött létre.

1.2. A szerződési feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a vásárlás szándékával rendelkező személy, egy jogi személy, esetleg olyan személy, amely a termék megrendelésénél a vállalkozási tevékenységének, vagy a foglalkozása független teljesítésének keretein belül jár el. 

1.3. Az Eladó és az olyan Vásárló, aki nem a végső fogyasztó, között létrejött üzleti kapcsolat feltételei egyénileg meghatározott rendelkezések alapján jönnek létre. E rendelkezés alapján az Eladó jogosult egyoldalúan megtagadni a adásvételi szerződés aláírását. Az Eladó eme döntéséről a Vásárlót írásban tájékoztatja a Vásárló megrendelésén feltüntetett e-mail címén.

2. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

2.1. A www.vivantis.hu webáruház internetes felületén elhelyezett termékek bemutatása tájékoztató jellegű és az Eladó nem köteles e termékekkel kapcsolatos adásvételi szerződést kötni.

2.2. Vásárló a www.vivantis.hu webáruházon keresztül elküldött, vagy telefonon leadott megrendelésével kötelező jelleggel kifejezi szerződéskötési szándékát. Az Eladó a megrendelés leadását követően visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló megrendelésében megadott e-mail címre. Ezen visszaigazolás azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az Eladó a Vásárló ajánlatát elfogadta.

2.3. A Vásárló jogosult a rendelés teljesítésének megkezdéséig szankciók nélkül az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatának visszavonására, tehát a megrendelés sztornózására. A megrendelés visszavonásáról a Vásárló köteles az Eladót e-mailben vagy telefonon értesíteni.

2.4. Az Eladó és a Vásárló közötti szerződés akkor jön létre, amikor az Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, illetve a Vásárló által megrendelt termékek postázásra kerülnek.

2.5. A weboldalon feltüntetett termékekre és szolgáltatásokra (pl. postaköltség) vonatkozóan megjelenített árak euróban (EUR) vannak feltüntetve, valamint a törvényben előírt általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazzák.

2.6. A Vásárló beleegyezik a távoli kommunikációs eszközök használatához a szerződés megkötésekor. Az adásvételi szerződés megkötésekor a Vásárlónál felmerülő, a távközlési eszközök használatából (az internetkapcsolat költségeit, telefonhívások díja) származó költségek a Vásárlót terhelik.

2.7. A szerződés megkötése cseh nyelven történik és a sikeres teljesítés érdekében az Eladó archívumába kerül, harmadik fél számára nem hozzáférhető.

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. Vásárló a megrendelt termékek árát, illetve az adásvételi szerződésben meghatározott szállítással kapcsolatos költségeket az alábbi módon fizeti meg:

a) utánvéttel a termék házhoz szállításakor a Vásárló által leadott megrendelésben feltüntetett címen;
b) készpénzben a termék személyes átvételekor az Eladó által meghatározott átvételi helyen;
c) banki átutalással az Eladó számlaszámára;
d) bankkártyás fizetéssel.

3.2. Közvetlenül az ügyfelek kérésére (egyedi megrendelésre) gyártott termékek esetén a Vásárlónak az Eladóval szemben előleg fizetési kötelezettsége van. Az előleg mértéke az eladási ár 30%-ának összegét teszi ki. A befizetett előleg nem vissza adható.

3.3. Az eladó a küldemény feladása után e-mailben küldi el a számlát. A számla egyben jótállási jegyként is szolgál.

4. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

4.1. A szállítási és a csomagolási díj a Vásárló által választott és a megrendelésében feltüntetett szállítási és fizetési mód függvénye, valamint minden esetben a Vásárlót terheli. A szállítási és csomagolási díjakat a www.vivantis.hu weboldalon feltüntetett árak szabályozzák.

4.2. A "Csomag újraküldése/árának visszatérítése" szolgáltatás a kiválasztott szállítási módokhoz kapcsolódik. Ez az Eladó szolgáltatását jelenti, a Vevő megrendelése esetén, amikor az Eladó vállalja, hogy a szállítmány vagy az áru szállítás közbeni sérülése vagy elvesztése esetén új árut küld a Vevőnek (ha van raktáron, egyébként a raktározás után azonnal), vagy visszatéríti a kifizetett összeget, amint tudomást szerzett az áruk sérüléséről.

4.3. Ha az Eladó a szerződés alapján köteles a megrendelt árucikket a Vásárló által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a Vásárló köteles az árucikket kiszállításkor átvenni.  A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételénél a Vásárló minden esetben köteles a csomagolás épségét ellenőrizni, és bármely hiányosság megtapasztalása esetén erről haladéktalanul értesíteni a kiszállítót. Ha a Vásárló az átvétel során sérülést tapasztal a csomagoláson, akkor nem köteles a csomagot a kiszállítótól átvenni. 

4.4. A sikertelen kiszállítás költségei – amennyiben a kiszállítás a Vásárlónak felróható okból hiúsult meg, továbbá a megrendelésben feltüntetett kiszállítástól eltérő módon történő kiszállítás, illetve a megismételt kézbesítés költsége a Vásárlót terhelik. 

5. ELÁLLÁSI JOG

5.1. A Polgári Törvénykönyv bekezdésével összhangban a Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Amennyiben a Vásárló él elállási jogával, úgy ezt az Eladóval egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott küldeményben, vagy elektronikus úton e-mailben). A Vásárló az őt megillető elállási jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Elállási nyilatkozat felhasználásával gyakorolhatja. 

5.2. Az elállási jog gyakorlása egyben a szerződés megszűnését is jelenti. A Vásárló a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül, köteles az Eladónak visszaküldeni. Ha a Vásárló él elállási jogával, akkor a termék az Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli, még abban az esetben is, ha az áru sajátosságából kifolyólag a megszokott postai úton nem visszaküldhető. Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza. A visszaküldött terméket csomagként kell feladni, nem levélként vagy ajánlott levélként. Az ilyen küldeményeket visszaküldik a feladónak.

5.3. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vásárló által teljesített vételár teljes összegét. A visszatérítés során az Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A pénzbeni visszatérítés csak az árura vonatkoznak, nem a szolgáltatásra (mint például a szállítmánybiztosítás, a kiterjesztett garancia stb.).

5.4. A Polgári Törvénykönyv értelmében az Eladó visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási - kiszállításért fizetett (nem a termék visszaküldésével keletkezett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól (a személyes átvétel nem tekinthető ilyen szállítási módnak) eltérő fuvarozási módot választott. 

5.5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv rendelkezése értelmében nem élhet elállási jogával:

a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a Vásárló kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra (egyedi termékek);
b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, valamint olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
d) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

5.6. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vásárló által visszaszállított áru sérült, kopott, vagy részben elhasználódott, az Eladó jogosult a Vásárlótól kártérítést igényelni. A kártérítést az Eladó jogosult egyoldalúan levonni a Vásárlónak visszatérített vételárból. 

5.7. Ha az áruval együtt a Vásárlónak ajándék is került kiküldésre, akkor a Vásárló és az Eladó között kötött ajándékozási szerződés értelmében, ha a Vásárló él az elállási jogával, az ajándékozási szerződés érvényességét veszti, és a Vásárló köteles az árut az ajándékkal együtt az Eladónak visszaküldeni.

5.8. A termék kiszállításáig az Eladónak joga van a szerződés visszavonására. Ebben az esetben erről elektronikus úton, a megrendelésben megadott e-mail címen, értesíti a Vásárlót és indokolatlan késedelem nélkül visszautalja a Vásárló által kifizetett vételárat.

5.9. Az eladó meghosszabbítja a vásárló törvényben előírt (5.1. pont) indoklás nélküli elállási jogát, 2 hónap (60 nap), vagy díj ellenében 6 hónap (183 nap) időtartamra.

5.10. Az Eladó a törvényes határidőn túl (14 nap) visszaküldött áru esetén fenntartja azt az előfeltételt, mely szerint az átvételkor az áru nem lehet használt, lejárt szavatosságú, részben vagy teljesen elhasználódott, vagy sérült. Az egyéb meghosszabbított érvényességű elállási jog gyakorlása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek 5.1. - 5.8. pontokba foglaltak szabályozzák.

5.11. A megvásárolt ajándékutalványok készpénzre nem válthatók. Az ajándékutalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség nem téríthető vissza a Vásárlónak.

5.12. Az eladó fenntartja a jogot, hogy elálljon a megkötött adásvételi szerződéstől, ha a vevő a jelen adásvételi szerződés alapján olyan árut rendelt meg, amelynek ára egyértelműen nem állt arányban ezen áruk értékével. A vételártól az eladó ilyen módon csak akkor állhat el, ha ezt az e-shop webes környezetében feltüntetett nyilvánvalóan indokolatlan árat öntudatlanul okozták.

5.13. Azokban az esetekben, amikor a vevőnek a cseh Ptk. 1829. § (1) bekezdése szerint jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, az eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, méghozzá egészen az áru átvételéig. Ebben az esetben az eladó a vételárat indokolatlan késedelem nélkül, átutalással, a vevő által megjelölt számlára visszatéríti a vevő számára.

6. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

6.1. Az Eladó jótáll azért, hogy a webáruházban megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek, hogy a megrendelt áru az átvétel időpontjában az alábbiaknak felel meg:

a) a termék a szerződésben, vagy a felek megállapodásában meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik, illetve olyan tulajdonságokkal bír, amelyek az áru jellegéből kifolyólag, az Eladó vagy a gyártó leírása és reklámozása alapján elvárható;
b) a termék megfelel annak a célnak, amely az Eladó leírásában szerepel, vagy amelyre a termék jellegéből kifolyólag általában használandó;
c) a termék megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy eredeti minőségnek vagy teljesítménynek, ha a minőséget vagy a formatervezést a megállapított minta vagy eredeti alapján határozták meg;
d) a kiszállított termék a megállapodásban szereplő mennyiségű és minőségű;
e) a termék megfelel a törvényi előírásoknak.

6.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek 6.1. bekezdésében szereplő rendelkezéseket nem kell alkalmazni hiba miatt alacsonyabb áron árusított cikkeknél, amennyiben emiatt alacsonyabb eladási árban egyeztek meg, az árucikk a szokásos használat által okozott kopására, a használt áruknál a használatnak, vagy viselésnek megfelelő hibára, amellyel az árucikk rendelkezett a vevő általi átvételkor az Eladó felhívta a Vásárló figyelmét, vagy ha az árucikk természetéből adódik.

6.3. Vásárlónak a hibás teljesítésből eredő joga akkor keletkezik, ha a termék az átadás időpontjában már hibás volt. Amennyiben a hiba a szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül keletkezik, úgy feltételezhető, hogy a termék már az átvételkor hibás volt.

6.4. Ha a hibás teljesítés lényeges szerződésszegésnek minősül, a Vásárló (választása szerint) jogosult:

a) a hibás termék cseréjére, vagy a hiányzó termék pótlására;
b) a termék javítására;
c) a termék vételárának arányos csökkentésére (árleszállítás);
d) a szerződéstől való elállásra.

6.5. Vásárló a hiba bejelentését követően haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, hogy a hibás teljesítésből fakadó jogával élve, milyen jogorvoslatra tart igényt. Vásárló a választott jogorvoslatot kizárólag az Eladó beleegyezésével változtathatja meg.

6.6. Vásárló a hibás teljesítésből keletkező jogait az Eladónál, az alábbi postacímen érvényesítheti: Magyar Posta - Frogman s.r.o. / ID 347A, FLK, 1985 Budapest.

6.7. Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vásárló az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

6.8. Eladó a Vásárló által megfogalmazott panasz peren kívüli ügyintézését elektronikus úton a ugyfelszolgalat@vivantis.hu email címen, illetve az alábbi postacímen: Magyar Posta - Frogman s.r.o. / ID 347A, FLK, 1985 Budapest fogadja.

6.9. A 24 hónapnál hosszabb garanciával értékesített kiválasztott árucikkek esetén - úgynevezett kiterjesztett garancia - díj ellenében 24 hónapos időszak lejárta után vehető igénybe. Az ilyen áru 24 hónap elteltével történő meghibásodása esetén az árucikket szervizbe küldjük, ahol javításra kerül, vagy kicseréljük egy másik, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező árucikkre. Ha egyik megoldás sem lehetséges, akkor jóváírás kerül kibocsátásra. Az Eladó vállalja, hogy az áru kézhezvételétől számított 40 napon belül teljesíti a javítást, amennyiben ezt nem teljesíti a vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől. Ez nem érinti a termék gyártója által biztosított hibás teljesítésből származó garanciális jogokat.

6.10. A hibás áruk szállításával kapcsolatos költségeket az ügyfél fizeti. A hibás áruk elismerésekor a költségeket az eladó fizeti.

6.11. Az Eladó köteles a hibás áruval kapcsolatos panaszt az áru a vevő által a megadott címre történő kézbesítéstől számított 30 napon belül felmérni/kezelni

7. VÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK

7.1. A Vivantis.hu weboldalán történő vásárlás keretében a vásárlóknak a vásárlás vagy a termék értékelésére vonatkozó kérdést küldhetünk vásárlói vélemény formájában. A vásárlói felülvizsgálatot mindig az Arukereso.hu végzi (lásd a vásárlói adatvédelmi link feltételeit).

7.2. Az értékelések az Arukereso.hu oldalon vagy a Vivantis.hu weboldalon jelennek meg.

8. AJÁNDÉKUTALVÁNY

8.1. Az ajándékutalvány, olyan az Eladó által kibocsátott értékutalvány, amely kizárólag az Eladó által üzemeltetett webáruházban történő vásárlás során használhatók fel. Az ajándékutalványon szereplő kód a fizetés technikai megvalósítását szolgálja. Abban az esetben, ha a szerződéskötés meghiúsul, vagy a Vásárló él a 14 napon belüli elállási jogával, az Eladó a Vásárló számára új kódot generálhat. Az új kód generálása nem változtatja meg az ajándékutalvány értékét.

9. ADATVÉDELEM

9.1. Az Eladó a Vevő személyes adatainak kezelését a Vevő személyes adatainak védelme című fejezetben ismertetjük. A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, és hogy köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról. A Vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak.

 

Ezek a feltételek 2023. december 12-től érvényesek.

Általános szerződési feltételek letöltése ITT

"Elállási nyilatkozat" nyomtatvány letöltése ITT

"Reklamáció" nyomtatvány letöltése ITT